Cijfers en toelichting

Responsive imageResponsive image
Responsive imageResponsive image

Etniciteit en Functieniveau

Het aantal allochtone medewerkers is al een aantal jaar gelijk binnen de Gemeente Nijmegen. Het percentage ligt sinds 2013 op 9% van het totaal aantal medewerkers. Zoals eerder vermeld zijn deze cijfers gebaseerd op een vrijwillige registratie, een voortzetting van de registratie in het kader van de Wet Samen. Volgens de hierin gehanteerde definitie zijn die medewerkers allochtoon die zelf in bepaalde doelgroep landen geboren zijn of één van hun ouders. In grote lijnen komt dit overeen met de definitie van niet-westerse allochtonen van het CBS. Bij binnenkomst wordt nieuwe medewerkers gevraagd naar hun geboorteland en dat van hun ouders.
 

Medewerkers mogen echter registratie weigeren, wat de registratie onbetrouwbaar maakt. Het percentage allochtonen lijkt ongeveer hetzelfde te blijven, maar het is de vraag of dit een juist beeld geeft van de werkelijkheid. De cijfers laten zien dat er nauwelijks een verschuiving heeft plaatsgevonden in de functieniveaus. Het aantal allochtone medewerkers in schaal 4-6 is met 1 persoon afgenomen t.o.v. vorig jaar, terwijl het aantal in schaal 7-9 met 1 persoon is toegenomen. In de hogere functieniveaus zijn allochtone medewerkers minder sterk vertegenwoordigd, evenals het aantal vrouwelijke medewerkers.

Responsive imageResponsive image
Responsive imageResponsive image

NijmegenSchool

Voor het eerst sinds 2010 zien we een afname van het aantal trainingen en inschrijvingen van de NijmegenSchool. De oorzaak hiervan is dat het aantal trainingen in het open aanbod in 2014 is gedaald en vooral dat de deelnemers aan Insights en de Leiderschapsestafette niet meer meegenomen worden als inschrijvingen bij de NijmegenSchool.

Daarentegen zijn er in 2014, door het groeiende aantal nieuwe medewerkers, wel twee introductiebijeenkomsten geweest, waar 66 medewerkers aan hebben deelgenomen. Sinds 2011 staat een deel van het aanbod van de NijmegenSchool ook open voor deelnemers vanuit de regio. In 2014 maakten 31 medewerkers van buurgemeenten daar gebruik van.

Responsive imageResponsive image

POP/Functioneringsgesprekken en beoordelingen

Sinds 2014 zien we een daling in het aantal gesprekken. Met 52% van de medewerkers is minimaal 1 gesprek gevoerd. Daarnaast is het aantal gevoerde POP/functioneringsgesprekken gedaald naar 30% en het aantal beoordelingsgesprekken is gedaald naar 27%. De afspraak binnen de gemeente Nijmegen is: jaarlijks met iedere medewerker minimaal één formeel gesprek (functionering/ POP-gesprek of een beoordelingsgesprek).

De percentages in de tabellen zijn gebaseerd op de ontvangen verslagen van de gesprekken tot en met januari 2015. Het aantal gesprekken zou in werkelijkheid hoger kunnen liggen wanneer gesprekken wel zijn gevoerd, maar niet zijn afgerond door middel van een verslag. Niet meegeteld worden medewerkers die in het betreffende jaar zijn uitgestroomd en medewerkers die na 1 juli in dat jaar zijn ingestroomd.

Responsive imageResponsive image

Loopbaangesprekken

In 2015 hebben in het totaal 69 medewerkers minimaal één gesprek gehad met de loopbaanadviseur. Bij de intake wilden slechts 20 medewerkers naast keuzes in werk ook direct een andere baan. Van deze medewerkers hebben 14 medewerkers ander werk gevonden en 6 medewerkers solliciteren nog. In 2015 richtten 49 medewerkers zich op het maken van keuzes in de loopbaan en in de levensfase waar zij in zitten. “Welke talenten ga ik inzetten en welk werk past daarbij?” was het centrale thema.

Zij wilden nog niet direct bewegen. Bij 21 medewerkers speelde ook ziekte of dreigende uitval door ziekte een rol. Totaal zijn in 2015 3 medewerkers langdurig ziek geworden, zij hebben geen begeleiding door de loopbaanadviseur meer. Daarnaast hebben 15 medewerkers een andere baan, kozen 20 medewerkers bewust voor de eigen functie, zoeken 6 medewerkers nog naar een andere baan en worden 5 medewerkers nog begeleid door de loopbaanadviseur.

Responsive imageResponsive image

Stage

In 2015 waren er in totaal 209 stagiaires werkzaam binnen de gemeente Nijmegen. Dit aantal ligt iets lager dan in 2014, echter voldoen we nog ruimschoots aan de eerder gestelde norm van 1 op 20.

Responsive imageResponsive image
Responsive imageResponsive image

Werkervaringsplaatsen

In totaal hebben 20 medewerkers in 2015 een werkervaringsplaats vervuld binnen de Gemeente Nijmegen. De tabel laat zien dat, in tegenstelling tot 2014, het merendeel boven de 30 jaar was.