Cijfers en toelichting

Responsive imageResponsive image

Responsive imageResponsive image

Leidinggevenden

Er waren in 2015 in totaal 95 leidinggevenden binnen de Gemeente Nijmegen. Dit is 5,7% van het totaal aantal medewerkers. In vergelijking tot een jaar eerder is het aantal leidinggevenden afgenomen. Dit is ook te zien aan het aantal medewerkers per leidinggevende. In 2014 was er ongeveer 1 leidinggevende op 16 medewerkers, in 2015 was dit bijna 1 op 18 medewerkers.

Overigens heeft een deel van deze leidinggevenden niet alleen leidinggevende taken, maar zijn zij ‘meewerkende voormannen/vrouwen’. Dit geldt voor het hele 4e echelon (teamleiders, clustermanagers etc.) en voor een deel van het 3e echelon (bureauhoofden). Het aantal vrouwelijke leidinggevenden is afgenomen van 39% in 2014, naar 33% in 2015. Deze afname zien we terug in alle vier de categorieën leidinggevenden.


Responsive imageResponsive image

Werken in voltijd en deeltijd

Op 31 december 2015 werkten 44% van de medewerkers in deeltijd, dat wil zeggen minder dan 36 uur per week. Vergeleken met de voorgaande jaren is dat niet veranderd. Van de vrouwen werkt 67% in deeltijd; bij de mannen ligt dat percentage op 20%.

Responsive image

Levensloop-, ouderschaps- en vaderschapsverlof

Sinds 2014 zien we een lichte stijging van het vaderschapsverlof ontstaan. De afgelopen jaren hebben we een dalende lijn gezien in het gebruik van ouderschapsverlof, en ook in 2015 is een daling zichtbaar. In het gebruik van de levensloopregeling is een stijging te zien t.o.v. 2014.

Responsive imageResponsive image
Responsive imageResponsive image

Ziekteverzuim

De gemeente streeft al een aantal jaar naar een ziekteverzuimcijfer dat dicht bij de Verbaannorm ligt. Deze norm ligt voor 2015 op 3,6%. Het verzuimpercentage over 2015 ligt voor de Gemeente Nijmegen op 5,0%. Een van de oorzaken dat het verzuimpercentage hoger ligt dan in 2014 (3,9%) heeft te maken met de extreem lange griepgolf begin 2015. Daarnaast zien we sinds eind 2014 een toename in het aantal middellang-, lang- en extra langdurige zieken. Een exacte reden is hier niet voor aan te wijzen.

Responsive imageResponsive image

Vertrouwensgesprekken

Bij de gemeente Nijmegen begeleiden interne vertrouwenspersonen de aanpak en preventie van ongewenste omgangsvormen binnen de organisatie. Deze vertrouwenspersonen worden gefaciliteerd op het gebied van scholing, tijd en financiën. Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: intimidatie, seksuele intimidatie, pesten, racisme en discriminatie, agressie en geweld. Het beleid waarop het werk van de vertrouwenspersonen is gebaseerd, is opgenomen in de Arbowet. De verantwoordelijkheid voor preventie en aanpak van ongewenste omgangsvormen ligt in de lijn. Leidinggevenden zelf zijn verantwoordelijk voor goede omgangsvormen binnen hun eigen onderdeel of afdeling. In 2011 zijn alle vertrouwenspersonen gecertificeerd middels de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Sinds 2013 hebben we een team van 3 vertrouwenspersonen.

De vertrouwenspersonen worden benoemd door het College van B&W. De taken van de vertrouwenspersonen zijn: intake en begeleiding van meldingen, adviseren van de leidinggevenden, voorlichting en preventie, registratie en afleggen van verantwoording in het jaarverslag. Verdere informatie over de vertrouwenspersonen is te vinden op de interne site: iNsite.

Van een melding is sprake als een medewerker last ondervindt van ongewenst gedrag en hierover contact opneemt met een vertrouwenspersoon. Deze meldingen variëren in zwaarte van een eenmalig overleg, tot een aantal gesprekken verspreid in de tijd. Van een klacht is pas sprake als er formeel een klacht wordt ingediend bij de VNG-klachtencommissie voor ongewenste omgangsvormen.

In 2015 is sprake geweest van 25 meldingen bij de vertrouwenspersonen, t.o.v. 29 meldingen in 2014. In totaal komen we hierdoor iets lager uit dan voorgaande jaren: 1,6 meldingen per 100 medewerkers.

Wat opvalt in de tabel is dat het aantal meldingen al een aantal jaar aan het afnemen is. De interpretatie van een laag of lager aantal meldingen bij de vertrouwenspersonen is altijd lastig. Het kan positief of negatief worden uitgelegd: medewerkers hebben weinig te melden of medewerkers durven weinig te melden. In dit geval is het lastig om hierover een uitspraak te doen.
Het lagere aantal meldingen van de afgelopen jaren verbaast de vertrouwenspersonen zelf overigens wel, omdat in tijden van bezuinigingen vaak meer medewerkers het gevoel hebben in de knel te komen. Men heeft het gevoel dat er sprake is van een zekere voorzichtigheid om iets bespreekbaar te maken bij een vertrouwenspersoon.

In 2015 betrof 44% (11) van de meldingen verstoorde arbeidsverhoudingen, 32% (8) had betrekking op intimidatie en in 16% (4) van de gevallen had de melding te maken met pesten. Daarnaast hadden 2 meldingen betrekking op andere zaken. In 19 gevallen is de melding door vrouwen gedaan en in 7 gevallen door mannen (bij een melding waren soms meerdere melders berokken). 17 (68%) van de 25 meldingen hadden betrekking op een leidinggevende; bij de overige 32% betrof het een collega of privézaken.