Cijfers en toelichting

Responsive imageResponsive image
Responsive imageResponsive image
Responsive imageResponsive image

Formatie en bezetting

De formatie en bezetting van de Gemeente Nijmegen zijn licht toegenomen t.o.v. 2014. De toegestane formatie is gestegen van 1562 fte in 2014 naar 1563 fte in 2015, het aantal medewerkers van 1643 in 2014 naar 1672 in 2015. Deze stijging zou verklaard kunnen worden door de omslag van minder inhuur en meer tijdelijk ambtelijke aanstellingen.

Leeftijd en geslacht

Het personeelsbestand kenmerkt zich door een stijgend percentage medewerkers van 50 jaar of ouder. In de afgelopen 5 jaar is dit percentage gestegen van 41% in 2010 naar 52% van de medewerkers in 2015. Afgelopen jaar is het percentage 50-59 jarigen licht afgenomen, terwijl het aantal 60-plussers wederom gestegen is. We slagen er steeds beter in om jongeren binnen te halen. Het aantal jongeren is in 2015 gestegen naar 3,5%. We zien een toename in het aantal tijdelijke aanstellingen, waarvan ruim 40% wordt ingevuld door jongeren tot 30 jaar.

Hoewel er een stijging van de gemiddelde leeftijd zichtbaar blijft, is dit minimaal, slechts 0,2 jaar. In 2015 is de gemiddelde leeftijd gestegen van 48,6 jaar op 31 december 2014 naar 48,8 jaar op 31 december 2015.
Sinds 2013 zien we een beweging ontstaan in de man-vrouw verdeling. In 2015 waren er meer vrouwen dan mannen in dienst bij de gemeente Nijmegen, namelijk 50,8% vrouwen en 49,3% mannen.

Responsive imageResponsive image
Responsive imageResponsive image
Responsive image
Responsive imageResponsive image
Responsive imageResponsive image

Instroom, Uitstroom en Inhuur

We zien een grote toename van het aantal nieuwe medewerkers t.o.v. 2014. Er zijn in 2015 76 nieuwe medewerkers ingestroomd, waarvan 25 jongeren. In absolute cijfers ligt dit aantal hoger dan in 2014, percentueel gezien ligt dit iets lager dan in 2014 vanwege het feit dat er ook een toename is in de andere leeftijdscategorieën.
We profiteren van de aantrekkende economie, maar tegelijkertijd ontstaat er ook meer ruimte in de organisatie. Voornamelijk op de afdelingen Maatschappelijke Ontwikkeling en Zorg en Inkomen zien we een hoge instroom van nieuwe medewerkers. Daarnaast zien we een afname van het aantal inhuurmedewerkers en een toename van het aantal tijdelijke aanstellingen. Een goede registratie van het aantal inhuurmedewerkers wordt steeds lastiger. Het financiële deel van de inhuur zegt meer, voor de details verwijzen we naar de Jaarreking. We zien een daling van €1,6 miljoen in de inhuur.

Het grootste deel van de inhuur is toe te schrijven aan kostenplaatsen, en dan met name op de afdeling Werk. De overige inhuur is ingezet voor planexploitaties (hierbij valt te denken aan grote projecten zoals de nieuwe stadsbrug en de dijkteruglegging) en programma’s.  
Na 2013, het jaar waarin het vertrekarrangement plaatsvond, zien we dat de uitstroom afneemt. In 2015 is de uitstroom lager dan de instroom, er zijn 51 mensen uitgestroomd. Als we kijken naar de jaren voor het vertrekarrangement schommelt het uitstroomcijfer.
 De cijfers in de tabel ‘uitstroom naar ontslagreden’ laten zien dat ontslag op eigen verzoek en uitstroom op basis van leeftijd (keuzepensioen en ouderdomspensioen) het meest voor komt. Wel verwachten we, logischerwijs, in een aantal jaar na het vertrekarrangement een daling in de uitstroom op basis van leeftijd.

Responsive imageResponsive image
Responsive image

Vacatures en sollicitanten

Sinds 2014 zien we, na een aantal jaar van recessie en bezuinigingen, weer een stijging in het aantal vacatures. Waren er in 2014 nog 129 vacatures, in 2015 waren dat er al 182 (inclusief de openstaande vacatures van 2014). Hiervan zijn 53 vacatures extern ingevuld.
Ook in het aantal sollicitanten zien we sinds 2014 een toename ontstaan. In 2015 waren er in totaal 1504 sollicitanten.

De openstaande vacatures aan het eind van het jaar worden steeds grotendeels vervuld in het daarop volgende jaar. Deze zijn dan niet opnieuw meegeteld (anders zouden ze dubbel worden geteld). Dit geeft wel een kleine vertekening van het aantal interne en extern ingevulde vacatures. Ook kunnen zich in het volgende jaar nog sollicitanten hebben gemeld voor deze openstaande vacatures. Eind 2015 betrof dit overigens maar een klein aantal: 17 vacatures stonden nog open.

Responsive imageResponsive image

Vacatures en sollicitanten

In 2016 waren er 118 vacatures, in 2015 waren er nog 182 vacatures . De daling ten opzichte van de afgelopen twee jaar heeft o.a. te maken met de invoering van Oversteek. In juni 2016 zijn we, met 5 afdelingen en 1 bureau, hiermee gestart. Bij Oversteek vragen we werk uit in de vorm van een resultaatopdracht i.p.v. een vacature. In 2016 zijn er totaal 29 matches geweest op Oversteek. Dit verklaart de terugloop van het aantal vacatures. In 2017 start de organisatie met Oversteek voor de hele organisatie. Meer over Oversteek lees je in het interview met Natasja van Huijstee (=link naar interview). Het aantal sollicitanten is logischerwijs ook gedaald van 1504 in 2015 naar 992 sollicitanten in 2016.

Deze doorstroom is inclusief de intern geplaatste statushouders (voor het grootste deel herschikkers) die in de volgende tabel worden genoemd, en exclusief reorganisatie.

Responsive image

Statushouders en herschikkers

Statushouders zijn medewerkers die buiten hun eigen schuld hun functie kwijt zijn geraakt, door reorganisaties/bezuinigingen (zogenaamde herschikkers; deze vormen de grootste groep) of ziekte (WWAO-ers), en zich ‘tussen functies’ in bevinden. Gewoonlijk is dit tussen 0 en 3% van het personeelsbestand. Deze statushouders hebben binnen het Nijmeegse plaatsingsbeleid bij vacatures voorrang op andere interne kandidaten.

In 2015 hebben in totaal 21 statushouders een nieuwe functie gevonden, waarvan 17 herschikkers, 3 WWAO-ers en 1 transferkandidaat. Er zijn 8 nieuwe statushouders bijgekomen. Het totaal aantal statushouders is lager dan voorgaande jaren, wat vooral komt door het lage aantal nieuwe statushouders dat er in 2015 bij gekomen is. Veel statushouders zijn geplaatst op een tijdelijke functie. Ze behouden dan hun status (dus blijven in de tabel meetellen), maar zijn wel aan het werk.